0 like 0 dislike

Anh/chị hướng dẫn cách giải thích ý nghĩa của kết quả hồi quy (tuyến tính và nhị phân) khi biến độc lập là thang đo Likert.

Vấn đề: khi biến độc lập là thang đo có giá trị cụ thể thì chúng ta có thể giải thích, nếu biến độc lập thay đổi 1 đơn vị thì biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu đơn vị. Nhưng với biến độc lập là thang đo Liker chúng ta sẽ giải thích kết quả như thế nào?

Trân trọng!

in SPSS by (100 points)
0 0

Bạn cần cung cấp ví dụ, lệnh hoặc kết quả phân tích đã chạy. Hệ số của biến đó sẽ diễn giải tùy vào biến số phụ thuộc, tùy vào cách người phân tích đưa biến Likert vào mô hình là định lượng (nhiều nhóm có thể coi là định lượng) hay thứ tự (ordinal) hay là định danh (nominal - không có thứ tự)? Nếu là thứ tự thì khoảng cách giữa các nhóm có giả định là như nhau,....

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 10, 2015 in SPSS by Elisa20Z8216 (100 points) | 864 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Dec 8, 2014 in SPSS by RhysParer564 (100 points) | 899 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Nov 11, 2013 in Thống kê và Tin học by November | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer