0 like 0 dislike

Nghiên cứu có sự can thiệp của nhà nghiên cứu nhưng không có nhóm chứng, không chia nhóm ngẫu nhiên (one- group pretest-posttest design) thì có thuộc nhóm nghiên cứu bán thực nghiệm không? Tên gọi đúng của thiết kế nghiên cứu này là gì?

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Trong tiếng Anh, nghiên cứu gọi là quasi-experimental, hay dịch sang mình là chuẩn thực nghiệm, quasi- để chỉ những gì gần như thật (nhưng không phải thật), còn semi- thì mới là bán thực nghiệm, một nửa của thứ gì đó.

Vậy về mức độ semi- thấp hơn quasi-.

Bạn đã nói tên tiếng Anh của thiết kế, thuật ngữ tiếng Việt thì không có định nghĩa chính thức, bạn có thể định nghĩa một lần trong bài báo (tiếng Việt) rồi sử dụng. Còn nhiều dạng tương tự như thiết kế pretest only, multple pretest-postest.

Epidemiology: Concepts and Methods By William A. Oleckno

Các ngành khác có gọi là Thiết kế nghiên cứu một nhóm tiền kiểm-hậu kiểm, nhưng nghe không quen với y khoa hay dịch tễ học. Về bản chất nó là một thiết kế nghiên cứu can thiệp, không ngẫu nhiên không nhóm chứng (ngược với Thử nghiệm (lâm sàng) ngẫu nhiên có nhóm chứng) nên để dễ hiểu bạn có thể đơn giản gọi là Thử nghiệm (lâm sàng) một nhóm, vừa phản ánh tính thực nghiệm vừa cho thấy tính thiếu chuẩn (quasi-) của nghiên cứu, hoặc dài dòng hơn như Thử nghiệm một nhóm trước sau.

Như đã nói, một khi định nghĩa thuật ngữ, bạn có thể dùng lại trong bài của mình mà không có vấn đề gì.

Lưu ý là semi-, quasi- nói chung chỉ những gì có giá trị phần nào trong khi pseudo- chủ yếu chỉ những gì sai.

by Biên tập viên (3.9k points)