0 like 0 dislike

Cho hỏi sử dụng kiểm định gì để thực hiện so sánh nhiều tỷ lệ (ví dụ như tỷ lệ phần trăm của ung thư vú) qua các năm, từ 2001 đến 2010?
Và cách thực hiện trong Stata?
Cảm ơn.

in Stata by
0 0

Quan trọng bạn đang muốn trả lời cho câu hỏi gì? Tỷ lệ năm này khác năm kia hay kiểm định xu hướng của dữ kiện? Bạn có thể lập mô hình, v.d. chuyển đổi sang số chênh để thực hiện các mô hình như ARIMA, các mô hình tiên đoán Bayesian v...v. Nói tóm lại là tùy vào mục đích mà có các phân tích phù hợp.

0 0

Mình muốn thực hiện kiểm định xem tỉ lệ qua các năm là tăng hay giảm. Khi mình vẽ biểu đồ linegraph thì thấy tăng, nhưng mình muốn kiểm định xem có tăng thực sự hay không. Như vậy thì mình nên xây dựng mô hình nào cho phù hợp?
Cám ơn!

0 0

Tùy vào xu hướng của dữ kiện, gợi ý v.d. như là nếu thấy tỷ lệ tăng tuyến tính thì bạn có thể lập mô hình hồi quy tuyến tính để cho thấy hệ số góc là có ý nghĩa thống kê?
nếu dạng các mô hình bậc 2, bậc 3, sóng,...thì lập mô hình tương tự xem các hệ số ví dụ cos/sin,... có ý nghĩa thống kê?,...

Còn cách có lẽ hay gặp nhưng không nên làm là so sánh trước sau dùng kiểm định so sánh tỷ lệ bắt cặp dạng McNemar cộng với hiệu chỉnh cho kiểm định nhiều lần như Bonferonni,...Bạn tìm sẽ có thể gặp được nhiều phương pháp tương tự thế này (trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng). Nếu xu hướng quá rõ ràng thì không nên dùng cách này mà xem bên trên.

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Feb 4, 2015 in Stata by TammieSelfe (100 points) | 1.4k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer