0 like 0 dislike

Theo mình biết là với các so sánh bắt cặp (2 biến định lượng) mình sẽ kiểm tra xem "biến Chênh" có phân phối chuẩn hay không đề quyết định dùng kiểm định nào (nếu không chuẩn thì dùng Wilcoxon). Nhưng nếu cỡ mâu nhỏ (<10) mà biến chênh lại có phân phối chuẩn thì có được dùng Paired Samples t test không ?
Mong được giải đáp, chân thành cảm ơn.

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Khi mẫu nhỏ thì bạn cũng nên nghĩ là kiểm định phương sai, hay biến chênh, như bạn đang nói cũng ít có giá trị cho mẫu nhỏ, như bạn đã biết so t.testwilcoxon.
Khi nghi ngờ bạn có thể kiểm tra lại với các kiểm định robust hơn, v.d. Levene’s test (lệnh robvar trong Stata)

Bạn nhắc về paired samples, nên dùng Wilcoxon cần dùng Wilcoxon Signed Rank test.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 18, 2014 in Thống kê và Tin học by Phuc Anh | 373 views
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
0 answers