0 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Qui luật là khi có trên 25% ô (trong bảng phân phối chéo, ví dụ 1 ô trong bảng 2x2) có vọng trị nhỏ hơn 5 thì dùng Fisher thay vì Chi bình phương

Trong R, v.d. từ thử nghiệm thử trà của Fisher,

#R code
TeaTasting <- matrix(c(3, 1, 1, 3),
    nrow = 2,
    dimnames = list(Guess = c("Milk", "Tea"),
            Truth = c("Milk", "Tea")))
fisher.test(TeaTasting, alternative = "greater")
 Fisher's Exact Test for Count Data

data: TeaTasting
p-value = 0.2429
alternative hypothesis: true odds ratio is greater than 1
95 percent confidence interval:
 0.3135693    Inf
sample estimates:
odds ratio 
 6.408309 

Ví dụ này cho thấy Fisher đã không có khả năng đoán được là sữa hay trà được cho vào ly trước khi uống trà sữa.

by Biên tập viên (3.9k points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
0 answers