0 like 0 dislike

Xin chào các anh chị! Em muốn hỏi về "Phần mềm phân tích chuỗi thời gian (time-series analysis) viết trên nền Matlab có sử dụng các thuật toán của Fourier và phương pháp phân tích sóng (gọi là Wavelet)". Có anh chị nào biết về phần mềm cũng như phương pháp này không ạ? em muốn xin tài liệu và học hỏi kinh nghiệm ạ. Em xin cảm ơn!

in Thống kê và Tin học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Nếu có trên Matlab thì có thể cũng có trong R, bạn xem thử trang này để xem có không.
Do không biết cụ thể bạn muốn phân tích gì nên không có gợi ý nào cho bạn được.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions