0 like 0 dislike

Mình dùng stata, nhưng khi phân tích, mình muốn chỉ cần lấy 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
các bạn chỉ cách cho mình nhé. Nếu có nhiều cách thì các bạn chỉ hết với.

in Stata by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Tùy kết quả xuất ra từ lệnh nào, vd là kết quả từ tab, hay hệ số trong các phương trình,... mà tìm hiểu trong mô tả của Stata khi gõ

help format

Ví dụ để liệt kê một biến số thực hiện

//STATA
format bienso %9,1fc // 1 ~ 1 chữ số thập phân 
list bienso

Biến số bienso ở trên bây giờ sẽ được hiểu là sẽ định dạng dạng 1 chữ số thập phân. Thao tác trên biến thì cần thêm option tùy theo từng lệnh, vd

sum bienso

Variable |    Obs    Mean  Std. Dev.    Min    Max
  -------------+--------------------------------------------------------
  bmit0 |    79  23.29409  2.953753  17.56965  31.63458

Còn kết quả khi thêm tùy chọn format

sum bienso, format
  Variable |    Obs    Mean  Std. Dev.    Min    Max
-------------+--------------------------------------------------------
    bmit0 |    79    23.3     3.0    17.6    31.6
by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 1, 2014 in Stata by ElishaCoulst (100 points) | 1.7k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer