0 like 0 dislike

Thí dụ, mình muốn hiển thị "3,2" thay cho "3.2" trong STATA thì làm thế nào?

in Stata by

1 Answer

0 like 0 dislike

Dùng lệnh

set dp comma, permanently

Thay comma với period để chọn ngược lại.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Sep 25, 2015 in Stata by Khai | 694 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.5k views
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 1, 2014 in Stata by ElishaCoulst (100 points) | 1.7k views
0 like 0 dislike
1 answer