0 like 0 dislike

Em đang sử dụng gói package Rvietnam 2.0 để xử lý số liệu trong R. Lúc phân tích mối liên quan để tìm PR thì lại gặp vấn đề là câu lệnh glmr(bpt, bdl, rr/or/pr) lại không cho em sử dụng để tìm RR/PR mà chỉ cho tìm or thôi ạ.

#R
> glmr(ktcd,factor(nhomtuoi),rr)
Error: no valid set of coefficients has been found: please supply starting values

>  glmr(ktcd,factor(nhomtuoi),or)
Odds Ratio (OR) and 95% Confident Interval
           Odds Ratio 2.5 % 97.5 % P value
(Intercept)        7.1429 4.0830 12.4959 0.0000
factor(nhomtuoi)26-40   0.8763 0.4390 1.7492 0.7081
factor(nhomtuoi)>=41   0.7233 0.3143 1.6648 0.4463

xin cho hỏi cách giải quyết ạ.
Và cho em hỏi một số câu lệnh trong những gói package khác để thay thế câu lệnh trong Rvietnam với ạ.
vd: tab1r() mô tả biến định tính. tabr() vẽ matrix, những câu lệnh xác định số đo kết hợp (OR, RR, PR), những câu lệnh kiểm định.

in R by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Đầu tiên, bạn không thể dùng một phần mềm nội bộ để hỏi chung, vì không biết lỗi của người làm hay lỗi từ package, và lỗi từ packages thì người khác không cách nào kiểm tra được, xem thêm ở đây. Câu hỏi này đã được hỏi và đã trả lời ở đây.

Thứ hai là câu hỏi dạng

những câu lệnh xác định số đo kết hợp (OR, RR, PR), những câu lệnh kiểm định...

thì bạn nên đọc sách/google trước với cú pháp dạng

từ khóa +"in R"

để thu hẹp nội dung câu hỏi.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.6k views