1 like 0 dislike

Có thể tính độ nhạy và độ đặc hiệu của một phương pháp đo lường trong trường hợp biến số kết cuộc hoặc test chẩn đoán có nhiều hơn 2 giá trị hay không?

in Nghiên cứu Khoa học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Được và không được

Không được vì độ nhạy và độ đặc hiệu là số thống kê để phân loại biến số nhị giá (binary classification).

Được, vì nếu biến số kết cuộc hoặc test chẩn đoán có nhiều hơn 2 giá trị thì có thể phân lại thành các nhóm có 2 giá trị, ví dụ, dùng một thiết bị để phân loại thừa cân, béo phì, nhẹ cân. Nếu chọn cut-off khác nhau sẽ có mức phân loại khác nhau tương ứng, v.d.

  • Thành nhóm có/không béo phì
  • Thành nhóm có/không thừa cân
  • Thành nhóm có/không suy dinh dưỡng

Đương nhiên, lúc này độ nhạy và đặc hiệu có thiết bị sẽ thay đổi tùy theo dùng để phân loại nhóm nào, có thể thiết bị sẽ có độ nhạy trong phát hiện điều này và không trong điều khác.

Hơn nữa cũng không thể so sánh các giá trị với nhau do độ nhạy và đặc hiệu phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ hiện mắc trong dân số của mỗi tình trạng bệnh quan tâm, ví dụ trên là hiện mắc béo phì, hay hiện mắc suy dinh dưỡng sẽ khác nhau.

Do đó, nếu biến số phụ thuộc có nhiều hơn hai nhóm, thì chỉ nên phân loại thành 1 tiêu chí để tính độ nhạy và đặc hiệu quan tâm, ví dụ chỉ phân thành có/không béo phì và tính sens và spec cho công cụ này.

Với trường hợp xếp loại thành nhiều nhóm khác nhau dựa trên nhiều tiêu chí có thể xem về phân tích phân biệt (discriminant analysis).

Bất cứ góp ý, chỉnh sửa nào thêm cho câu trả lời đều rất cảm ơn.

by Biên tập viên (3.9k points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Dec 11, 2014 in Dịch tễ học by Vũ Văn Minh | 351 views
0 like 0 dislike
1 answer