0 like 0 dislike

Anh/chị chỉ cho em cách đánh giá, phân tích kết quả của mô hình logit xuất từ stata được không ạ?

closed as a duplicate of: Ý nghĩa hồi quy nhị phân
in Stata by
closed by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.7k views
0 like 0 dislike
1 answer