0 like 0 dislike

Một nghiên cứu bênh chứng về sự kết hợp thoi quen hút thuốc lá và ung thư gan đã tính được OR= 1,21 và khoảng tin cậy 95% của OR la: 0,77 < OR < 1,88 lại có thể nói rằng không có mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá và ung thư gan?

in Dịch tễ học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

OR là một tỷ số, theo định nghĩa tỷ số 1:1 có nghĩa hai bên là huề nhau.
Ở đây KTC

0,77 < OR < 1,88

cho thấy có khả năng OR = 1 xảy ra.

by Biên tập viên (3.9k points)