0 like 0 dislike
in Dịch tễ học by
0 0

Tôi nghĩ chúng ta phải đi từ câu hỏi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu để xem xét chúng ta cần sử dụng thiết kế nghiên cứu nào để trả lới câu hỏi nghiên cứu.
Như thế, xin bạn thứ lỗi, câu hỏi trên của bạn quả là thừa, bởi chúng ta không đi ngược từ thiết kế nghiên cứu để xác định câu hỏi, tôi cho rằng như thế là phi logic.
Tôi đồng tình với Admin, việc sai thiết kế như thế là không đáng vì bạn sẽ mất nguồn lực để làm chuyện mà mình không muốn biết: vì bạn chỉ cần mô tả mà bạn dày công thiết kế nghiên cứu phân tích. Bởi bạn có thể chọn sai thiết kế, nhưng việc phí phạm nguồn lực (thời gian, con người, tiền,...) thì không thể bồi hoàn lại được.
ICOR của Việt Nam đã, đang cao rồi.

1 Answer

1 like 0 dislike

Đây là các thiết kế nghiên cứu, tức là nó được thiết kế cho một mục đích riêng của nó. Đương nhiên nếu muốn có thể dùng vào việc khác nhưng đó là ngoài thiết kế, và việc đó là sai thiết kế.

Thực trạng được mô tả với thiết kế nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu tương quan.

by Biên tập viên (3.9k points)
0 0

Cảm ơn admin về câu trả lời.

E cũng biết là nghiên cứu thuần tập và bệnh-chứng không phải là nghiên cứu mô tả. Tuy nhiên, điều e thắc mắc ở đây là nếu không nói đến việc sai thiết kế thì nghiên cứu thuần tập và bệnh-chứng có giúp người nghiên cứu biết được thực trạng của hút thuốc lá hay không?

Ví dụ như trong nghiên cứu bệnh-chứng về ung thư phổi và yếu tố phơi nhiễm hút thuốc lá thì người nghiên cứu có thể biết được thực trạng hút thuốc lá của nhóm bệnh và nhóm chứng hay không?