0 like 0 dislike

Để mô tả thực trạng của một phơi nhiễm nên dùng các loại đo lường nào? VD: Hút thuốc lá?

in Dịch tễ học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Định nghĩa "thực trạng" trước khi chọn đo lường, v.d. để mô tả sự tình hình lưu hành của bệnh trong một cộng đồng thì dùng tỷ lệ.

by Biên tập viên (3.9k points)