0 like 0 dislike

Biến số phụ thuộc cũng là biến số kết cuộc. Khi nào sử dụng từ nào?

in Nghiên cứu Khoa học by
edited by

1 Answer

1 like 0 dislike

Biến số phụ thuộc: Khi gọi biến số vế phải là biến số độc lập. Dùng nhiều khi nói về mô hình từ góc độ thống kê.

Biến số kết cuộc thường dùng trong các nghiên cứu can thiệp, v.d. thử nghiệm lâm sàng, biến số bên vế phải của phương trình thường là nguyên nhân, liệu pháp dẫn đến kết cuộc.

by Biên tập viên (3.9k points)