0 like 0 dislike

Cho em hỏi cách xây dựng thang đo likert đánh giá thái độ bệnh nhân từ 1 danh sách câu hỏi được không ạ? Một cách cụ thể các bước hay sử dụng ạ. Em cảm ơn.

in Nghiên cứu Khoa học by (100 points)
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn đã hiểu sai về thang Likert, thang Likert dùng trong mỗi câu hỏi.

Có thể tham khảo câu hỏi này, hoặc câu hỏi này.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Nov 11, 2013 in Thống kê và Tin học by November | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 12, 2013 in Nghiên cứu Khoa học by lao ho do | 14.1k views
0 like 0 dislike
2 answers