0 like 0 dislike

Cho em hỏi là nếu em nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua hồ sơ bệnh nhân khi bệnh nhân đang được điều trị thì có được miễn phiếu đồng ý tham gia của bệnh nhân không?

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn trả lời câu hỏi là nghiên cứu của bạn có nguy cơ gây hại gì đến cho người tham gia không, nếu có thì phải có phiếu đồng ý tham gia.

Nguy hại có nhiều mặt, không chỉ là về sức khỏe mà, ví dụ, có làm lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, có làm ảnh hưởng đến điều trị của bác sĩ, nếu không tham gia thì có ảnh hưởng gì không?,...

Bạn cần cân nhắc tùy theo nội dung nghiên cứu của mình.

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer