0 like 0 dislike
in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Ví dụ, chỉ số BMI đo qua hai biến số cân nặng và chiều cao, chỉ số BMI cho biết....

by Biên tập viên (3.9k points)