0 like 0 dislike

Nếu một nghiên cứu trong cộng đồng về KAP tại một xã thì mình lấy mẫu cụm có phải là hợp lý nhất không. Làm cách nào em có thể biết được mình nên chọn những cụm nào trong nghiên cứu của em?

in Nghiên cứu Khoa học by (100 points)

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 12, 2013 in Nghiên cứu Khoa học by lao ho do | 14.1k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer