0 like 0 dislike

Trong phân tích hồi quy có 1 mối liên quan em chạy được CI 95% = 0,492-0,985; p= 0,025, tuy nhiên OR= 1,781. trong khi chạy các mối liên quan khác khi bình phương đều > 10, OR đều > 5 và có ý nghĩa thống kê. Vậy kết quả đó có chấp nhận được ko.
Xin chân thành cảm ơn.

in Thống kê và Tin học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Không kể đến cái khác, riêng việc

CI 95% = 0,492-0,985; p= 0,025, tuy nhiên OR= 1,781.

Khoảng tin cậy của bạn không chứa OR, có sai trong phân tích, cần kiểm tra lại dữ liệu (mã hóa) và lệnh phân tích. Kết quả không chấp nhận được.

by Biên tập viên (3.9k points)
0 0

Một cách nữa bạn này có thể kiểm tra là 0R (square) = Low limit*upper limit

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 11, 2015 in R by buucanhappy | 904 views