0 like 0 dislike
Nêu các đặc tính của chỉ số. Tại sao một số tài liệu lại có tỉ suất hiện mắc? Theo định nghĩa về tỉ suất thì mẫu số của tỉ suất phải có đơn vị thời gian và đối tượng?
in Dịch tễ học by (180 points)
0 0

1 Answer

1 like 0 dislike
Best answer

Theo từ điển

  • Từ điển Nguyễn Quốc Hùng: Chỉ số là con số trỏ sự việc gì, tình trạng gì.
  • Cambidge: Index: số dùng để chỉ ra so giá trị của thứ gì thay đổi cùng nhau hoặc theo một chuẩn chung nào đó.
Tỷ số, tỷ suất, tỷ lệ đều là con số.
Tỷ suất mới mắc của vùng A trong năm 2020 sẽ so được với tỷ suất mới mắc vùng B năm 2020 hoặc vùng A năm 2019; chỉ số sẽ chỉ con số tỷ suất mới mắc.


 

by Đồng nghiệp (500 points)
selected by
0 0
Em cảm ơn ạ. Theo em tìm hiểu thì chỉ số là số tương đối và dùng để so sánh. Tỉ lệ hiện mắc, tỉ lệ mới mắc tích lũy và tỉ suất mới mắc em đều hiều. Nhưng em đọc được một số tài liệu có ghi tỉ suất HIỆN mắc và công thức tính như của tỉ lệ hiện mắc làm em bối rối không hiểu tỉ suất hiện mắc là gì ạ?
0 0
Great attention to detail! Chắc đó là do người dịch dịch thẳng từ "prevalence rate" sang, từ này cũng đôi khi được dùng trong tiếng Anh. Chắc có do người không chuyên ít để ý tới chi tiết ghi như vậy dần dần nó nhiều ra. Mình hiểu thì cứ dùng đúng vì sách tạp chí chính thống người ta dùng đúng. Người ngoài ngành cũng ít để ý tới tỷ lệ tỷ số tỷ suất lắm chứ chưa nói hiện mắc mới mắc :|

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked Dec 11, 2014 in Dịch tễ học by Vũ Văn Minh | 433 views
1 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Mar 9, 2016 in Nghiên cứu Khoa học by anonymous | 1k views
0 like 0 dislike
1 answer