0 like 0 dislike

Chào cả nhà, em đang làm đề tài tốt nghiệp về tỷ lệ rối nhiễu tâm trí. Em dùng bộ câu hỏi SRQ20, gồm 20 câu, mỗi câu trả lời gồm 2 mức: có-1 điểm, 0-không điểm. Sau đó cộng điểm 20 câu lại nếu >=8 điểm thì được đánh giá là có rối nhiễu tâm trí. Nhưng khi phân tích bằng R, dùng những câu lệnh bên dưới thì không tính tỷ lệ bao nhiêu % học sinh có rối nhiễu. Mong các anh chị giúp dùm ^.^

#
user("D:/RNTT/RNTT.dta",a)
> diemRNTT<-c(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+R18+R19+R20)
> tab1(diemRNTT)
diemRNTT : 
    Frequency Percent Cum. percent
21       4   0.7     0.7
22       2   0.4     1.1
23       12   2.2     3.2
24       18   3.2     6.5
25       35   6.3     12.8
26       19   3.4     16.2
27       44   7.9     24.1
28       34   6.1     30.2
29       50   9.0     39.2
30       59  10.6     49.8
31       61  11.0     60.8
32       51   9.2     70.0
33       42   7.6     77.5
34       35   6.3     83.8
35       24   4.3     88.1
36       22   4.0     92.1
37       22   4.0     96.0
38       9   1.6     97.7
39       6   1.1     98.7
40       7   1.3    100.0
 Total    556  100.0    100.0
> RNTT<-cut(diemRNTT,breaks=c(0,8,20),labels=c("<8",">=8"))
> RNTT<-factor(diemRNTT,level=c(FALSE,TRUE),labels=c("<8 diem",">=8 diem"))
> tab1r(RNTT)

Tabulation of RNTT 
     Frequency  %(NA+)  %(NA-)
<8 diem     0    0   NaN
>=8 diem     0    0   NaN
NA's      556   100    0
 Total    556   100   100
in Thống kê và Tin học by (100 points)
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Code đúng, chỉ sai điểm cắt,

> RNTT<-cut(diemRNTT,breaks=c(0,8,20),labels=c("<8",">=8"))

Bảng cho thấy dữ kiện chỉ có từ 21, cắt thành 0,8,20 thì NaN.

by Biên tập viên (3.9k points)
edited by
0 0

Mình đã kiểm tra câu lệnh R của bạn. Mình thấy hình như bạn lộn một điểm như sau
câu lệnh

R1<-as.numeric(r1)
R1

sẽ chuyển giá trị có=1 và không=2, chứ không phải có=1 và 0=không như bạn mong đợi. Cho nên khi bạn cộng tất cả các biến R1 đến R20 giá trị nhỏ nhất của nó là 21 chứ không phải 0 ^.^
Có thể sửa lại như sau:

R1<-as.numeric(r1)
R1[R1==2]<-0

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked May 12, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 956 views
2 like 0 dislike
2 answers
asked May 10, 2013 in Thống kê và Tin học by admin Biên tập viên (3.9k points) | 2.4k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 7, 2014 in Thống kê và Tin học by JBKEulalia2 (100 points) | 2.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Apr 9, 2015 in R by Thanh Thùy | 755 views