0 like 0 dislike

em đang phân tích dữ liệu nhưng gặp ít khó khăn. bộ câu hỏi có những bước nhảy câu. ở những bị nhảy sẽ có phần missing và khi vào R phân tích thì bị NA, và NA sẽ được chia ra thành 1 nhóm. vậy khi e muốn bỏ NA ra khỏi vùng tính toán thì phải làm sao ạ.kí mong thầy cô và các a chị, các bạn cho hướng giải quyết ạ.xin cảm ơn ạ

in Thống kê và Tin học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Nếu biến số bước nhảy đó dùng làm điều kiện để tính cái khác thì không cần lo về NA

V.d. Nếu điều kiện là X là 1 thì nhảy tới Y thì những cái nào NA đã không thỏa điều kiện rồi.

Còn nếu để thống kê các biến số có NA dùng tùy chọn của R

Ví dụ loại NA khỏi kết quả thống kê thêm tùy chọn là Loại NA (NA.REMOVE): na.rm=TRUE

#
mean(x, na.rm=TRUE) # sẽ chỉ tính trung bình trên giá trị

Loại tất cả NA khỏi dữ kiện KHÔNG NÊN SỬ DỤNG KHI KHÔNG CẦN THIẾT vì sẽ loại tất cả các NA khỏi dữ kiện (chỉ dùng trong một số kĩ thuật phân tích nhất định)

du_kien_moi = na.omit(du_kien_cu)
by Biên tập viên (3.9k points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked May 1, 2014 in Stata by ElishaCoulst (100 points) | 1.6k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers