0 like 0 dislike

Mấy bạn giải thích giùm mình 2 phân tích này được không?

in Thống kê và Tin học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Câu hỏi quá chung chung

  1. MANOVA là M ultivariate ANOVA: đo NHIỀU biến số đầu ra, so sánh trung bình CÁC BIẾN SỐ giữa các nhóm
  2. Đo lường lặp lại (repeated measures ANOVA): Đo MỘT biến số định lượng nhiều lần và so sánh trung bình giữa các lần đo với nhau
by Biên tập viên (3.9k points)