0 like 0 dislike

Các anh chị cho em hỏi!. Em có đọc một số tài liệu để là nghiên cứu cắt ngang có phân tích là như thế nào? nó khác gì với nghiên cứu cắt ngang đơn thuần? Em xin cảm ơn.

in Nghiên cứu Khoa học by (100 points)
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike
Best answer

Nghiên cứu cắt ngang được gọi là phân tích (analytic) hay mô tả (descriptive) tùy thuộc vào mục tiêu của nghiên cứu

Nếu mục tiêu là ước lượng các tham số của dân số nghiên cứu, như mô tả tỷ lệ hiện mắc bệnh thì nghiên cứu gọi là nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Nếu mục đích nghiên cứu là kiểm định giả thuyết về mối liên quan giữa các biến số thì gọi là nghiên cứu cắt ngang phân tích, tuy nhiên

  • Do thu thập thông tin về phơi nhiễm và kết cuộc cùng một lúc nên khả năng nghiên cứu này thường chỉ cho thông tin về các yếu tố nguy cơ chứ không cho kết luận nhân quả.
  • Bên cạnh đó, khả năng kết luận về mối liên quan cũng phụ thuộc vào phơi nhiễm trong nghiên cứu là gì. v.d. như các yếu tố về nhóm máu hay các gen gây bệnh là cố định và có thể đưa ra kết luận đáng tin hơn là các yếu tố phơi nhiễm mà thay đổi theo lối sống, hành vi...

Xem thêm
Introduction to Epidemiology (Understanding Public Health) by Lucianne Bailey, Katerina Vardulaki, Julia Langham and Daniel Chandramohan (2005)

by Biên tập viên (3.9k points)
selected by
0 0

em hiểu rồi, cám ơn admin!!!