0 like 0 dislike

Em muốn thực hiện một kiểm định tỷ lệ trên 2 mẫu, một mẫu được thu thập trong năm nay, một mẫu đã được thu thập trong năm ngoái. Mục đích là để biết được tỷ lệ trong năm nay có cao hơn năm ngoài không. Trong một số tài liệu kiểm định tỷ lệ 2 mẫu độc lập em biết không đề cập đến yếu tố thời gian như trường hợp của em. Nên em khá do dự khi áp dụng pp này. Xin được mọi người hướng dẫn.

in Thống kê và Tin học by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Điều bạn lo ngại là đúng về lí thuyết, vì hai mẫu có phần trùng nhau, có đối tượng sẽ có mặt ở cả 2 lần (mẫu bắt cặp và phụ thuộc) và có đối tượng chỉ có mặt lần 1, chỉ có mặt lần 2 (mẫu độc lập). Ảnh hưởng của thời gian như lo ngại chỉ xảy ra nếu 2 mẫu rơi vào trường hợp phụ thuộc (đương nhiên các yếu tố khác ảnh hưởng đến tỷ lệ mà thay đổi theo thời gian cần được đưa vào phân tích, ở đây chỉ nói về ảnh hưởng của thời gian).

Trường hợp bạn có thể xác định rõ đối tượng nào là bắt cặp, đối tượng nào là độc lập, phương pháp so sánh là tính riêng cho dữ kiện bắt cặp và dữ kiện phụ thuộc rồi kết hợp số đo lại với nhau như đề nghị của J. Martin Bland và Barbara K. Butland. Tuy nhiên trường hợp này gặp nhiều trong lâm sàng hơn là trong y tế công cộng do xác định chính xác đối tượng nào bị trùng là không dễ.
J. Martin Bland và Barbara K. Butland. Comparing proportions in overlapping samples. An unpublished paper.

Trong thực tế, giả sử cách chọn mẫu của bạn là đúng, nghĩa là mỗi cỡ mẫu đều là mẫu ngẫu nhiên trong đó xác suất chọn của mỗi đối tượng trong dân số là như nhau thì tỷ lệ các đối tượng trùng lắp trong 2 mẫu là rất nhỏ (khi dân số chọn mẫu là lớn) và bạn có thể phân tích như hai mẫu độc lập.

by Biên tập viên (3.9k points)
edited by
0 0

Lưu ý trường hợp so sánh với kiểm định McNemar áp dụng cho 2 mẫu hoàn toàn trùng nhau.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Feb 4, 2015 in Stata by TammieSelfe (100 points) | 1.3k views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Aug 21, 2015 in Stata by anonymous | 427 views