0 like 0 dislike

Xin chào mọi người, em đang thực hiện tính mối liên quan giữa tỷ lệ bệnh và biến số phân tầng, tuy nhiên em gặp phải một trục trặc như sau:
em muốn tính PR và P-value của từng tầng cụ thể là từng khối lớp. Em tính tính khuynh hướng và các giá trị kia bằng công thức :

nptrendr(benh,a2)
glmr(benh,a2,pr)
 Error: no valid set of coefficients has been found: please supply starting values

kết quả tỷ lệ của em là :

        **có bệnh  không bệnh**
**Khối 10** 122(68,6) 56(31,4)
**Khối 11** 126(70,4) 53(29,6) 
**Khối 12** 185(93)     14(7)

Em xin mọi người cho em giải pháp cho tình huống này với ạ.

in R by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Nếu dùng R để phân tích, không dùng các packages mà không thể tải qua lệnh install.packages("tên package"). Đúng sai người khác không đánh giá được!

Ví dụ, 2 biến số là benhkhoilop chứa trong dữ kiện tên là dukien, các lệnh sử dụng ở đây là tích hợp sẵn trong phần mềm R

Kiểm định khuynh hướng của tỷ lệ

Có nhiều dạng kiểm định khuynh hướng khác nhau, kiểm định phi tham số Cuzick, kiểm định Chi bình phương khuynh hướng. do lệnh nptrendr không thấy tài liệu giải thích là kiểm định gì nên không thể trả lời được.

Báo cáo kiểm định từng tầng

Thực chất là bạn đang lập phương trình hồi quy giữa benhkhoilop, thay vì chọn hàm liên kết là logit bạn chọn làm liên kết là log để báo cáo RR, thay vì OR (vì biến số bệnh là nhị giá nên thực chất đây là mô hình hồi quy logistic) Xem Chương 4

#Chuyển biến số thứ tự thành factor
dukien$khoilop = as.factor(dukien$khoilop)
#Lập mô hình
mohinh = glm(benh ~ khoilop, data=dukien, family =binomial(link="log"))
#báo cáo p-value từng nhóm
summary(mohinh)
#báo cáo RR và KTC 95% (lấy mũ exp(hệ số) = RR nếu link="log", là OR nếu link="logit")
exp(cbind(RR = coef(mohinh), confint(mohinh)))
by Biên tập viên (3.9k points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Mar 9, 2016 in Nghiên cứu Khoa học by anonymous | 1k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer