0 like 0 dislike
in Dịch tễ học by
recategorized by

1 Answer

3 like 0 dislike
 1. Tương quan hay còn gọi là sinh thái như cái tên cho biết nghiên cứu sự tương quan giữa các biến số dựa trên dữ kiện trên qui mô dân số, không phải dữ kiện trên cá nhân, v.d. tỷ suất tử vong do đột quỵ với lượng tiêu thụ thuốc lá.
 2. Báo cáo ca bệnh, hàng loạt ca: báo cáo đặc tính của một ca bệnh, hàng loạt ca bệnh đã biết có những đặc tính mới, như xuất hiện trên nhóm người trước nay chưa hề mắc hoặc mắc ít (trường hợp của HIV/AIDS), hoặc báo cáo 1 bệnh mới. Nếu những đặc tính đã được mô tả chi tiết trong các sách bệnh học, dịch tễ học thì không cần thiết thực hiện.
 3. Cắt ngang: điều tra tại một thời điểm để đánh giá tỷ lệ hiện mắc của một bệnh, hiện tượng, thực hiện trên toàn dân số, trong một nhóm dân số quan tâm.
 4. Bệnh-chứng: bắt đầu từ chọn ca có bệnh Y và ca không bệnh Y, điều tra về quá khứ phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ quan tâm X.
 5. Đoàn hệ: ngược lại với bệnh chứng, bắt đầu với chọn nhóm có và không phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ X, theo dõi những năm sau đó có xảy ra bệnh Y, chọn nhóm phơi nhiễm có thể chọn từ trong quá khứ (đoàn hệ hồi cứu) hay bắt đầu từ hiện tại (đoàn hệ tiến cứu) hoặc kết hợp cả hai.
 6. Can thiệp: như đoàn hệ tiến cứu, nhưng thay vì chọn nhóm phơi nhiễm, tình trạng phơi nhiễm được người nghiên cứu gán cho đối tượng, v.d. gán cho liệu pháp A, điều trị với thuốc A,...do đó có can thiệp.
  • Các nhóm này được so với nhóm chứng là không có phơi nhiễm hoặc phơi nhiễm với yếu tố khác như giả dược, hoặc phương pháp điều trị chuẩn.
  • Nếu thực hiện trên mức đối tượng thì thường gặp là thử nghiệm lâm sàng, do cần phải phân ngẫu nhiên để hạn chế tối đa sai lệch nên thường được biết với thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng (RCT).
  • Nếu thực hiện trên qui mô dân số thì gọi là thử nghiệm can thiệp cộng đồng.
by (100 points)