0 like 0 dislike
in R by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Đầu tiên xem câu hỏi này Hỏi về p-value

Trường hợp này tính khoảng tin cậy và p-value với phân phối chính xác với packages exact2x2 hoặc sử dụng lệnh fisher.exact(bảng phân phối)

Ví dụ

install.packages("exact2x2")
library(exact2x2)
bang22<-matrix(c(6,12,12,5),2,2,dimnames=list(c("Bệnh","Không bệnh"),c("Phơi nhiễm","Không phơi nhiễm")))
bang22
# Một trường hợp điển hình
fisher.test(bang22)
# Kiểm định với exact 
exact2x2(bang22)
#Kết quả trên tương tự với
fisher.exact(bang22)
by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 12, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 956 views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Apr 8, 2015 in R by Nguyễn Minh | 267 views