0 like 0 dislike

Các anh chị và các bạn xin cho hỏi 1 vấn đề: mình tìm 1 tài liệu mà có khoảng 5 bảng, mỗi bảng chỉ cho OR thô mà chưa có hiệu chỉnh. Mình lại ko có bộ số liệu của họ.
Liệu có cách nào tính OR hiệu chỉnh (logistic) bằng nhập 5 cái OR crude và KTC 95% kia không? bằng Stata hay SPSS hay bất kỳ phần mềm nào cũng đc.? Thanks

Từ FB anh MAT

in Thống kê và Tin học by (100 points)
edited by

1 Answer

1 like 0 dislike

Không

Nếu không có số liệu chi tiết thì không thể ước lượng được OR dạng như OR được ước lượng trong hồi quy logistic.

Nếu có số liệu là bảng 2 x 2 của 1 biến số độc lập với 2 biến số phụ thuộc, có thể tính được OR hiệu chỉnh theo Cochran-Mantel-Haenszel (trong trường hợp bảng 3 chiều) theo công thức.
OR CMH
Xem thêm phân tích dữ kiện rời rạc, trang 13

Nếu có số liệu là nhiều bảng 2 x 2 về cùng một mối liên quan, của nhiều nghiên cứu khác nhau thì dùng phân tích tổng hợp (meta-analysis).

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
asked Jul 19, 2013 in R by anonymous | 1.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 16, 2014 in Stata by anonymous | 1.7k views