0 like 0 dislike

Làm thế nào để biết khi nào KTC có chứa 0 hoặc 1 là không phù hợp?

in Thống kê và Tin học by (100 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

KTC tính cho một hệ số đo lường ảnh hưởng, bác bỏ giả thuyết không khi KTC không chứa giá trị xảy ra trong giả thuyết không.

V.d.

  • Kiểm định về tương quan tuyến tính giữa 2 biến số định lượng: $H_0: \rho=0$ hay 2 biến số là không có tương quan tuyến tính, khi đó bác bỏ giả thuyết không khoảng tin cậy của $\rho$ không chứa 0.
  • Với hệ số trong phương trình hồi quy $y = ax+b $ thì giả thuyết không là x không có ảnh hưởng trên y, hay $a=0$, khi đó *không* bác bỏ được giả thuyết không khi khoảng tin cậy của a chứa** 0.
  • Với các số đo dạng tỉ số OR, RR, PR... thi giả thuyết không là không có mối liên quan hay OR/RR/PR = 1, khi đó nếu KTC không chứa 1 thì bác bỏ giả thuyết không.
  • v.v.
by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer