0 like 0 dislike

Chào cả nhà, em phân tích số liệu bằng phần mềm R, khi phân tích mô hình hồi qui đa biến (logistic), em muốn báo cáo PR (RR) (vì thiết kế nghiên cứu cắt ngang) và khoảng tin cậy 95%, vậy thì em nên dùng câu lệnh nào để cho ra kết quả đó.

Em có dùng thử cái câu lệnh này:

mohinh<-glm(biến phụ thuộc ~ biến độc lập, data=tên dữ liệu, family =binomial(link="log"))
exp(cbind(RR = coef(mohinh), confint(mohinh)))

Nhưng khi mới thực hiện câu lệnh đầu thì R báo lỗi: Error: no valid set of coefficients has been found: please supply starting values.
Mong cả nhà giúp đỡ.

in R by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer