Recent questions in Thống kê và Tin học

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
0 answers
asked Oct 13, 2014 in Thống kê và Tin học by anonymous | 338 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 12, 2014 in Thống kê và Tin học by anonymous | 262 views
0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 7, 2014 in Thống kê và Tin học by JBKEulalia2 (100 points) | 2.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 18, 2014 in Thống kê và Tin học by DewittSpangl (100 points) | 796 views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jun 18, 2014 in Thống kê và Tin học by Phuc Anh | 371 views