Most viewed questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 12, 2013 in Nghiên cứu Khoa học by lao ho do | 12.8k views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Sep 1, 2014 in R by Dương Thùy | 10.3k views
0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 15, 2013 in Thống kê và Tin học by EmeryHayward (100 points) | 5.6k views
0 like 0 dislike
2 answers
0 like 0 dislike
1 answer
asked Aug 22, 2014 in R by Dương Thùy | 5.1k views
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
1 answer
asked Nov 14, 2012 in Khác by anonymous | 2.5k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
2 like 0 dislike
2 answers
asked May 10, 2013 in Thống kê và Tin học by admin Biên tập viên (3.9k points) | 2.3k views
0 like 0 dislike
1 answer
asked Jul 7, 2014 in Thống kê và Tin học by JBKEulalia2 (100 points) | 2.2k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked May 19, 2013 in Thống kê và Tin học by anonymous | 1.8k views
0 like 0 dislike
1 answer
Chia sẻ câu hỏi này?